Danh sách tinh tưởng cho Ẩm Thực Trust list for member Ẩm Thực

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 1
Tốt 1
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 Tặng bác 1* mai mắn Luật Ngô (19 ) 8/4/16
Đang tải...