Danh sách tinh tưởng cho Đấu Giá TGĐC Trust list for member Đấu Giá TGĐC

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 2
Tốt 0
Bình Thường 1
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 Hi Trường_Thi (9 ) 29/4/16
2 Hi Trường_Thi (9 ) 29/4/16
Đang tải...