Danh sách tinh tưởng cho Quạt trần KTP Trust list for member Quạt trần KTP

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 1
Tốt 1
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 Tốt Police-TGĐC (14 ) 25/8/17
Đang tải...