Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

Quạt Trần Kim Thuận Phong

  Các gian hàng đảm bảo  

mở lớp WORD, EXCEL, POWERPOINT CB-NC__HP: 400k

Xem trong 'Sọt rác' đăng bởi cackhoahoc, 3/12/13, [ Mã Tin: 5872 ]

 1. ĐÀO TẠO TIN HỌC A, B BẰNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

  ---------------------------------------------------------
  CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT WORD CƠ BẢN 2010


  BÀI 1: GIỚI THIỆU MICROSOFT WORD
  1.Giới thiệu chung các phiên bản Word
  2.Khởi động/ thoát chương trình Microsoft Word
  3.Nhập tiếng việt trong môi trường Windows
  BÀI 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN
  1.Các thao tác soạn thảo văn bản
  -Nhập và sao chép văn bản
  -Xử lí khối, Tìm kiếm và thay thế
  2.Chế độ hiển thị của văn bản
  3.Xử lí tập tin: tạo, mở, lưu văn bản
  BÀI 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
  1.Định dạng chữ:
  -Định dạng Font, Kí tự đặc biệt
  -Đổi hoa thường, hướng văn bản
  2.Định dạng đoạn văn bản
  -Khái niệm về đoạn, Paragraph
  -Borders and Shading
  -DropCap, Tabs, Column
  BÀI 4: BẢNG BIỂU
  1.Tạo bảng biểu
  -Thao tác với bảng biểu
  -Chọn cột, hàng và nhập liệu cho bảng
  -Thêm, xóa và điều chỉnh độ rộng cột, dòng
  -Chia, trộn ô
  2.Trình bày và trang trí bảng biểu
  BÀI 5: ĐỒ HỌA VÀ ỨNG DỤNG KHÁC
  1.Microsoft Word Art
  2.Microsoft Draw
  3.Images
  4.Microsoft Equation
  5.Và một số ứng dụng khác
  BÀI 6: IN ẤN
  1.Trình bày trang in
  2.Định dạng trang in
  3.Header and Footer
  4.Print Preview
  5.In văn bản

  ---------------------------------------------------------
  CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT WORD NÂNG CAO 2010

  PHẦN 1: CÁC TÙY CHỌN VÀ XỬ LÍ VĂN BẢN TIỆN DỤNG
  1.Thiết lập các tùy chọn (Options)
  2.Tự động chỉnh sửa khi nhập văn bản
  3.Tạo phím tắt tùy chọn
  4.Chèn công thức vào văn bản
  5.Slipt – phân chia màn hình làm việc
  6.Track changes
  7.So sánh hai văn bản
  8.Bảo vệ tập tin
  9.Khóa và bảo vệ nội dung văn bản
  PHẦN 2: LÀM VIỆC VỚI TÀI LIỆU LỚN
  1.Tạo trang bìa, tiêu đề cho chương bài
  2.Tạo mục lục, tạo index
  3.Đánh dấu (bookmark) văn bản
  4.Đóng dấu văn bản
  5.Tạo liên kết (link)
  6.Sơ đồ tổ chức
  PHẦN 3: KẾT XUẤT DỮ LIỆU VÀ FRAMES
  1.Kết xuất dữ liệu
  2.Tạo Macro theo kịch bản
  3.Thi hành, quản lí Macro
  PHẦN 4: LÀM VIỆC VỚI TEMPLATE VÀ MẪU FORM
  1.Làm việc với Template
  2.Tạo và sử dụng các mẫu Form cho văn bản

  ---------------------------------------------------------
  CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN 2010

  PHẦN 1: TÌM HIỂU VỀ BẢNG TÍNH
  1.Giới thiệu về Excel
  2.Tìm hiểu về cấu trúc bảng tính
  3.Xử lí tập tin Workwork
  4.Các loại dữ liệu được lưu trữ trong excel
  PHẦN 2: NHẬP LIỆU VÀ TRÌNH BÀY BẢNG TỈNH
  1.Nhập dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu
  2.Xử lí với cột dòng, ô, bảng tính
  3.Định dạng dữ liệu
  4.Định dạng bảng tính
  5.Định dạng in ấn
  PHẦN 3: CÁC HÀM XỬ LÍ DỮ LIỆU
  1.Các hàm xử lí ngày: date, day, month, year, weekday, datevalue, today
  2.Các hàm xử lí với giờ: time, hour, minute, now
  3.Các hàm toán học: abs, int, mod, round, sum, sumif, product, sumproduct, sqrt.
  4.Các nhóm hàm xử lí thống kê: average, sum, product, min, max, count, counta, countblank
  5.Các nhóm hàm xử lí thống kê có điều kiện: countif, sumif, countifs, sumifs
  6.Các nhóm hàm xử lí với chuỗi: left, right, mid, trim, len, value, replace
  7.Các nhóm hàm luận lí (logic): and, or, not, if
  8.Các nhóm hàm tìm kiếm: vlookup, hlookup, choose
  -Tìm kiếm tương đối
  -Tìm kiếm tuyệt đối
  9.Hàm xử lí với cơ sở dữ liệu: daverage, dsum, dmin, dmax, dcount
  PHẦN 4: CÁC THAO TÁC XỬ LÍ DỮ LIÊU
  1.Các khái niệm vùng dữ liệu, vùng tiêu chuẩn, vùng kết quả
  2.Sắp xếp dữ liệu tự động
  3.Lọc dữ liệu tự động
  4.Lọc dữ liệu theo điều kiện
  5.Chức năng lập biểu đồ thống kê
  PHẦN 5: LUYỆN TẬP

  ---------------------------------------------------------
  CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT EXCEL NÂNG CAO 2010

  PHẦN 1: CÁC THỦ THUẬT NÂNG CAO
  1.Bảo vệ tập tin
  2.Khóa và bảo vệ ô
  3.Bảo vệ cấu trúc bảng tính
  4.Quản lí Worksheet, Workbook
  5.Đặt tên vùng dữ liệu
  6.Chú thích trong ô
  PHẦN 2: RÀN BUỘC, KHỐNG CHẾ DỮ LIỆU
  1.Định dạng dữ liệu theo điều kiện (CF)
  -Định dạng dữ liệu theo giá trị số
  -Định dạng dữ liệu theo nội dung văn bản
  -Định dạng dữ liệu theo điều kiện
  2.Khống chế dữ liệu nhập trong ô
  -Khống chế dữ liệu nhập mới theo dữ liệu có sẵn
  -Khống chế dữ liệu nhập mới theo điều kiện
  3.Tạo list động (List)
  4.Liên kết dữ liệu giữa các sheet
  5.Xử lí lỗi khi lấy dữ liệu
  PHẦN 3: CÁC HÀM NÂNG CAO, THỐNG KÊ
  1.Nhóm hàm thống kê
  -Hàm Large, Small, Countifs, Sumifs
  -Thống kê, lập báo cáo với Subtotal
  -Hội nhập dữ liệu bằng Consolidate
  -Phân tích dữ liệu theo nhóm
  -Tạo bảng chuyển vị (Pivottable)
  -Phân tích độ nhạy (Datatable)
  2.Nhóm hàm tham chiếu và dò tìm
  -Hàm Column, Columns
  -Hàm Row, Rows
  -Hàm Match, Index, Lookup
  -Hàm Indirect: cùng cấp, khác cấp
  3.Nhóm hàm thời gian
  -Hàm DateIf
  -Hàm Edate
  -Hàm Eomonth
  -Hàm Weekday
  4.Công thức mảng
  -Mảng 1 chiều, mảng 2 chiều
  -Đặt tên cho hằng của mảng
  -Các phép toán lí luận trên mảng
  PHẦN 4: LUYỆN TẬP

  ---------------------------------------------------------
  CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT POWERPOINT 2010

  PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ POWERPOINT 2010
  1.Khởi động/ thoát chương trình PowerPoint 2010
  2.Tạo mới, lưu và đóng tập tin
  3.Bảo vệ tập tin trình diễn
  4.Vài quy tắc chuẩn bị trước khi thuyết trình
  5.Thủ thuật sử dụng khi thuyết trình
  PHẦN 2: TÙY CHÍNH, QUẢN LÍ SLIDE
  1.Tạo mới Slide, hiệu chỉnh slide, quản lí slide
  2.Chọn, thiết lập bố cục nội dung của slide
  PHẦN 3: TÙY BIẾN, HIỆU CHỈNH BÀI TRÌNH DIỄN
  1.Nhập văn bản và định dạng văn bản trong Slide
  2.Một vài quy tắc trình bày trên slide
  3.Tinh chỉnh văn bản, sắp xếp văn bản hợp lí
  PHẦN 4: XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI TRÌNH DIỄN
  1.Chèn hình ảnh vào slide
  2.Chèn âm thanh vào slide
  3.Chèn phim vào slide
  4.Chèn bảng biểu vào slide
  5.Chèn biểu đồ vào Slide
  6.Chèn SmartArt vào slide
  7.Chèn các đối tượng khác vào slide
  PHẦN 5: HIỆU CHỈNH BACKGROUND BÀI TRÌNH DIỄN
  1.Sử dụng mẫu thiết kế có sẵn
  2.Sử dụng mẫu thiết kế theo ý tưởng riêng
  3.Sử dụng Slide Master của PowerPoint
  PHẦN 6: LÀM VIỆC VỚI CÁC HIỆU ỨNG, HOẠT CẢNH
  1.Hiệu ứng cho văn bản
  2.Hiệu ứng cho hình ảnh
  3.Hiệu ứng cho đồ thi
  4.Hiệu ứng chuyển slide
  5.Tự động hóa việc chuyển slide
  6.Tạo bộ nút di chuyển trong bài thuyết trình
  7.Đặt giờ cho slide
  PHẦN 7: THIẾT KẾ GAME SHOW, MINI GAME

  ---------------------------------------------------------
  CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT ACCESS CƠ BẢN
  - Tổng quan về cơ sở dữ liệu, Access.
  - Giới thiệu thao tác cơ bản với phần mềm Access.
  - Các xác định các đối tượng và thuộc tính liên quan cần thiết cho phần mềm.
  - Tạo Tables và các thao tác liên quan đến Tables.
  - Tìm hiểu về mối quan hệ giữa các đối tượng có trong cơ sở dữ liệu.
  - Tạo Query và các loại query liên quan: Select query, Query tham số,
  - Crosstab query, Action query,..
  - Tìm hiểu căn bản về Form, Tạo Form và xử lí dữ liệu trên Form.
  - Thực hiện thiết kế các Form nâng cao xử lí code, viết mã.
  - Tìm hiểu, xử lí và tạo Report, liên kế Report với Form.

  ---------------------------------------------------------
  Liên hệ để có nội dung đầy đủ về chương trình:
  TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG THỰC HÀNH
  Điện thoại: 0907.20.10.57 ( Ms Hà)

  GIẢM NGAY 200.000 VND khi đăng kí học ONLINE
   

  Khu vực quảng cáo


Google+